European Roadtrip

Zie uitdagingen als kansen

Deelnemers voorwaarden One Day Try & Play    

 

Deelnemersvoorwaarden European Roadtrip One Day Try & Play

 

d.d. 20-09-2020

             

Artikel 1

1.1 Waar in dit reglement wordt gesproken over inschrijver, deelnemer, bestuurder of navigator, wordt daaronder mede verstaan de inschrijfster enz..

1.2 Waar in dit reglement wordt gesproken over auto, voertuig etc. dan wordt bedoeld het voertuig waarin wordt deelgenomen.

1.3 Waar in dit reglement wordt gesproken over het evenement dan wordt bedoeld The European Roadtrip One Day Try & Play.

1.4 Het evenement the European Roadtrip One Day Try & Play vindt plaats op zondag 20 september 2020

 

Artikel 2 - Inschrijvingen

2.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon. Voor kinderen vanaf 4 jaar is dat 2,50, onder de 4 jaar is gratis.

2.2 Betaling van het inschrijfgeld geschiedt nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld door middel van bankoverschrijving.

2.3 De inschrijving wordt pas definitief nadat het totaal voor het team verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen.

2.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving te sluiten, wanneer het door haar beoogde aantal deelnemers is bereikt.

2.5 Teruggave van het inschrijfgeld zal voor 100% plaatsvinden indien the European Roadtrip One Day Try & Play door de organisatie zelf als gevolg van overmacht, of een andere aannemelijke reden, voor de start wordt afgelast.

2.6 Mocht the European Roadtrip One Day Try & Play worden gestaakt tijdens het evenement als gevolg van overmacht, calamiteiten, ongelukken etc. dan hebben de deelnemers geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

2.7 Een beslissing tot staking/afgelasting van het evenement kan alleen door de organisatie worden genomen, deze is onherroepelijk en staat niet ter discussie.

2.8 Bij annulering door de deelnemer wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

 

Artikel 3 - De auto

3.1 Aan the European Roadtrip One Day Try & Play mag alleen worden deelgenomen met door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland goedgekeurde auto’s.

3.2 De auto moet aan alle geldende wettelijke eisen voldoen.

3.3 De deelnemende auto dient ten minste WA verzekerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van de Wet zoals deze geldt in Nederland.

3.4 De APK van de auto waarin wordt deelgenomen moet minimaal geldig zijn t/m 20 -09-2020.

3.5 Het is ten strengste verboden de auto achter te laten na afloop van het evenement of tijdens het evenement.

3.6 Het is niet toegestaan op de deelnemende auto’s de benaming ‘rally’, ‘racing’ of benamingen van gelijke strekking aan te brengen. De organisatie wenst elke uiting die leidt tot een verwantschap met bovenstaande bewoordingen te vermijden.

3.9 Het voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Hiervoor kan de organisatie nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld.

 

Artikel 4 - Reglementering

4.1 Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van dit reglement en nader door de organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen.

4.2 Het niet nakomen van reglementaire bepalingen kan directe uitsluiting van deelname aan het evenement ten gevolge hebben.

4.3 Het is de deelnemers niet toegestaan de verkeersvoorschriften te overtreden.

4.4 Het is de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in de auto en tijdens en vlak voorafgaande aan het evenement.

4.5 Het is de deelnemers niet toegestaan hulp te weigeren aan een bij een ongeval betrokken team.

4.6 Het is de deelnemers niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen en medeweggebruikers te hinderen.

4.7 De deelnemers dienen te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) en deze bij zich dragen gedurende het evenement.

4.8 Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd.

4.9 Het is niet toegestaan om onderweg extra deelnemers mee te nemen die niet staan ingeschreven.

4.10 Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan andermans auto en overige bezittingen.

4.11 De bestuurder(s) van het deelnemende voertuig moet(en) in het bezit van een geldig rijbewijs. 

4.13 Tijdens the European Roadtrip Ond Day Try & Play worden foto’s gemaakt die op de site en/of Facebookpagina van The European Roadtrip kunnen worden gepubliceerd. Indien een deelnemer (m/v) tegen een dergelijke publicatie bezwaar heeft, wordt hij/zij verzocht dit vóór aanvang van de rit aan the European Roadtrip bekend te maken.

Artikel 5 - Uitsluiting aansprakelijkheid

5.1 Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie van the European Roadtrip One Day Try & Play.

5.2 De organisatie wijst elke verantwoording en elke verplichting af voor elk ongeval dat voor, tijdens of na the European Roadtrip One Day Try & Play wordt veroorzaakt door of aan de deelnemers, hun auto’s of meegevoerde voorwerpen.

5.3 De organisatie wijst iedere verantwoording af voor overtredingen van de wettelijke voorschriften in landen die in de route zijn opgenomen.

5.4 De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor enig ongeval of overtreding van wettelijke voorschriften en zullen de organisatie onmiddellijk inlichten indien ze bij een zodanig voorval zijn betrokken.

5.5 De deelnemers zullen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor enig actie of nalatigheid door hen begaan.

5.6 De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor the European Roadtrip  One Day Try & Play waarop een beroep mogelijk is.

5.7 De deelnemer is zich bewust van de inhoud van dit reglement en neemt te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid voor alle overtredingen die worden begaan tijdens het evenement.

5.8 In de periode tot de start van het evenement alsook na afloop van het evenement zal de deelnemer te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich nemen voor alle overtredingen die worden begaan alsook handelingen die worden verricht die het evenement schade toebrengen en/of de organisatie en mededeelnemers schade toebrengen. Dit betreft alle voorkomende schade waaronder materiële schade, naamschade, financiële schade, negatieve publiciteit etc

5.9 Wanneer de organisatie door overmacht genoodzaakt is de route en/of een of meerdere finishlocaties te wijzigen in aanloop naar, of tijdens het evenement, dan zijn kosten die daaruit voortvloeien voor de deelnemer nooit verhaalbaar op de organisatie.

 

 

Artikel 6 - Uitvallen

6.1 Bij uitvallen dient men ter voorkoming van misverstanden onmiddellijk alle reclame en het deelnemersschild of stickers die betrekking hebben op the European Roadtrip One Day Try & Play van de auto te verwijderen.

6.2 De organisatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht te worden gebracht te worden bij uitvallen, aanrijding, ongeval en/of andere calamiteit.

6.3 Kosten gerelateerd aan uitvallen zijn nooit verhaalbaar op de organisatie.

6.4 De organisatie van het evenement zijn niet verplicht hulp te verlenen bij pech of ongeval en kan daarvoor ook nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.

 

 

Artikel 7-

7.1 Door het aanmelden via onze internetsite heeft/hebben de deelnemer(s) aangegeven deze deelnemersvoorwaarden te hebben ontvangen en/of ervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.

7.2 Wanneer naar het oordeel van de organisatie een deelnemer/bestuurder zich niet houdt aan een of meerdere van de in deze deelnemersvoorwaarden genoemde regels/voorwaarden dan kan de organisatie ertoe besluiten de betreffende deelnemer en/of deelnemende equipe (verdere) deelname aan het evenement te weigeren zonder terugbetaling van het inschrijfgeld.